Etický kodex

Česká veganská společnost (dále jen ČVS) pracuje na zavedení systémových změn směřujících k snadnějšímu životu veganů v České republice. Poskytuje informace o životě bez využívání zvířat pro jednotlivce, firmy i instituce a šíří osvětu, která povede k odstraňování bariér, s nimiž se potýkají lidé usilující o snížení nebo úplnou eliminaci spotřeby živočišných produktů a využívání zvířat.

Protože si ČVS zakládá na pozitivním a profesionálním přístupu, její členové, spolupracovníci a spolupracovnice se zavazují dodržovat následující zásady:

1. Obecné

 1. Obeznámit se zásadami vymezenými v Etickém kodexu ČVS a jednat v souladu s nimi.
 2. Respektovat etický přístup k veganství, tzn. veganství jako hledání způsobu života bez využívání zvířat k lidskému užitku (v co největší možné a praktikovatelné míře), s ohledem na životní prostředí a lidské zdraví.
 3. Respektovat jedinečnost každého člověka bez ohledu na původ, etnickou příslušnost, rasu, věk, pohlaví, sexuální orientaci, náboženskou a politickou orientaci.

2. Ve vztahu k organizaci

 1. Respektovat znalosti a zkušenosti svých kolegů a spolupracovat na principu vzájemné úcty, tolerance a rovnosti všech.
 2. Vykonávat svou činnost profesionálně a zodpovědně, a posilovat tak důvěryhodnost organizace při jednání s veřejností, institucemi i médii.
 3. Usilovat o zvyšování odbornosti své práce, rozšiřovat si znalosti a dovednosti v oblasti práce svého zaměření.

3. Ve vztahu k veřejnosti

 1. Nevyvolávat při komunikaci s veřejností pocity viny za využívaní živočišných produktů, nešokovat drastickými záběry z velkochovů, nepoužívat manipulaci, citové vydíraní, sarkasmus či osobní útoky.
 2. Snažit se komunikovat věcně, otevřeně a konstruktivně.
 3. Vyvarovat se dalších argumentačních faulů jako zamlčování nehodících se faktů, potvrzovací slepoty, naturalistického omylu apod.
 4. Šířit vědecky podložené informace o výživových a dalších aspektech veganství, a tak zabraňovat šíření mýtů.
 5. Nepropagovat jménem ČVS žádná náboženství a podobné ideologie.
 6. Nepoužívat k propagaci veganství sexismus, „body shaming“, sexuální prvky (“sex sells”) a podobně.
 7. Nepoužívat k propagaci veganství náboženskou, etnickou, rasovou a další nesnášenlivost.